Damper Gym™

Automatic real time

health control by workout

Weightless training   Self control workout  About

  Фитнес тренажорите  DAMPER GYM ™ работят по новопатентованата био-механична технология DAMPER GYM ™, която  оптимално натоварва мускулни групи на тялото без никакви травмиращи тежести. Те са заместени от леки регулируеми амортисьори, които прогресивно натоварват най-важните мускули на тялото, поддържащи дишането и сърдечната дейност. Адаптират се, според различните нужди на всеки трениращ. DAMPER GYM ™ са леки и компактни лесно преносими тренажори, практични за всички на закрито и открито, в дома, в офиса, в хотела, на вилата и т.н..

Известно е, че недостигът на кислород в кръвта има крайно неблагоприятно отражение на всички функции и органи на човешкото тяло. Белите ни дробове са единствените, които непрекъснато насищат кръвта ни с кислород. Тяхната ефективна функция изключително много зависи от гръдните и коремни мускули, чрез които пълноценно дишаме. И хората, които са здрави, но не спортуват редовно, следва да тренират горната част на тялото. Тя има приоритетно значение за пълноценно дишане. Това най-ефективно се прави с новопатентования фитнес уред DAMPER GYM ™ А обратната връзка, показваща степента на ефективност на тренировката, се постига със самоконтрол на основните физиологични показатели, отчитани с ушен датчик, в реалното време на упражненията. Показателите се визуализират на дисплея на смарт фон, чрез безжична връзка.

DAMPER GYM ™ е уред без тежести и опасни пружини с регулируемо натоварване на пневматичните / хидравличните му амортисьори. Упражненията с него се правят в легнало, седнало и изправено положение, дори и в инвалидна количка. Патентованата система за регулиране на мускулното натоварване позволява бавно и плавно възвръщане на амортисьорите:

За биомеханичния контрол по време на упражненията вижте ТУК !

 * Много опасно е да се използва пружинен силов фитнес уред, тъй като неговият пружинен откат е много силен и лесно наранява, особено хора в след болнично състояние; пружината лесно прищипва и се чупи след продължителна употреба. Damper Gym ™ е многократно по-безопасен и не се поврежда във времето, поради патентованата система за лостово регулиране на съпротивлението на хидравличните / пневматичните му цилиндри. Затова няма никаква опасност от травми, независимо от силата и моментното състояние на трениращия.

See more ...

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

   Most safe ever workout weight less equipment Damper Gym™ (patented 2021) operates by low pressure long life dampers that returns slowly. No matter your size, workout preferences, or available training space, these compact fitness equipment provide the rare combination of sturdiness and maneuverability. Our team has developed, tested and patented 2021 a family of these universal home trainers DAMPER GYM ™ for all.  For bio-mechanical control see here !

It is known that the lack of oxygen in the blood has an extremely adverse effect on all functions and organs of the human body. Our lungs are the only ones that constantly saturate our blood with oxygen. Their effective function depends very much on the pectoral and abdominal muscles, through which we breathe fully. And people who are healthy but do not exercise regularly should exercise their upper body. It is a priority for proper breathing. This is most effectively done with DAMPER GYM ™ And the feedback, showing the degree of effectiveness of the workout, is achieved by self-monitoring the basic physiological indicators read with an ear sensor, real-time exercise. The indicators are displayed on smart phone display, via wireless connection. DAMPER GYM ™ is a device without weights with adjustable load on the pneumatic / hydraulic dampers. Exercises with him are done lying down, sitting and standing, even in a wheelchair.

 * Research shows it is very dangerous to use spring power twister, because its spring back is violent and easy to hurt you; the spring in the middle will easily pinch yourself; the spring is prone to break after prolonged use. Please throw away those spring power twister, try Damper Gym™ which is safer and more durable because of the patented lever adjustment damper system principle. There is no danger of the spring breaking, won’t rebound and hurt yourself !

See more ...

© 2000 - 2021 Copyrights by George Tonchev  

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

The site is under reconstruction ...

 

http://www.free-counter-plus.com